Bezpieczne mockowanie internal methods.

Trafił mi się dość skomplikowany proces biznesowy, który ma być uruchamiany metodą void Process(). W celu uproszczenia, rozbiłem ciało tej metody na wiele pomniejszych metod.

public void Process()
{
  List<TelesalesCompanyInfoApplication> applicationsFromDb = this.GetApplicationsFromDatabaseForProcessing();
  if (applicationsFromDb == null)
  {
    throw new CriticalBusinessLogicException("Warstwa bazy danych, podczas podawania listy zgloszen nie powinna zwrócic null.");
  }

  this.SetLockStatus(applicationsFromDb);

  foreach (TelesalesCompanyInfoApplication application in applicationsFromDb)
  {
    if (this.IsOriginalDateOlderThanApplicationDate(application))
    {
...

Dzięki temu zabiegowi kod stał sie czytelniejszy oraz łatwiej będzie napisać testy jednostkowe. Chciałbym jednak uniknąć upubliczniania wszystkich metod w tej klasie. Do testów wystarczy że ustawimy je jako internal oraz zaufamy naszemu projektowi testującemu. Wystarczy w jakimkolwiek pliku dać wpis jak:

[assembly:System.Runtime.CompilerServices.InternalsVisibleTo("Services.UnitTests, PublicKey=A3DS...")]

Teraz bez problemu w naszej klasie testowej możemy testować “pomniejsze”, internal metody:

[Test]
public void IsOriginalDateOlderThanApplicationDate_ApplicationVerificationDateIsGreaterThanSurveyEndDate_ReturnTrue()
{
  TelesalesCompanyInfoApplication application = TelesalesCompanyInfoApplicationObjectMother.Make
    .Customize(delegate(TelesalesCompanyInfoApplication x) { x.VerifySourceDocumentDate = DateTime.Now.AddDays(-2); })
    .WithSurveyAs(CompanyInfoSurveyObjectMother.Make.WithDuration(DateTime.Now.AddDays(-10), DateTime.Now.AddDays(-8)));

  Assert.GreaterThan(application.VerifySourceDocumentDate, application.Survey.SurveyEnd);

  DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService service = new DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService();
  Assert.IsTrue(service.IsOriginalDateOlderThanApplicationDate(application));
}

Natomiast do przetestowania metody Process najlepiej wykorzystać “partial mocking” np. tak:

// Klasa pomocnicza do mockowania
public abstract class MockedTestCase
{
  private MockRepository mockery;

  protected MockRepository Mockery
  {
    get { return this.mockery; }
  }

  public virtual void SetUp()
  {
    this.mockery = new MockRepository();
  }
}

// Bazowa klasa do testowania logiki biznesowej
public class ServiceTestCase<TService> : MockedTestCase where TService : IBaseService
{
  protected Func<TService> sutCreator;

  private TService sut;

  protected TService Sut
  {
    get { return this.sut; }
    set { this.sut = value; }
  }

  public static IUserSession GetStubbedUserSession()
  {
    IUserSession session = new UserSessionStub();
    User sampleUser = new User();
    sampleUser.LoginName = "test";
    session.CurrentUser = sampleUser;

    return session;
  }

  [SetUp]
  public override void SetUp()
  {
    base.SetUp();
    if (this.sutCreator != null)
    {
      this.Sut = this.sutCreator();
    }
  }

  public class UserSessionStub : BaseUserSession
  {
  }
}

// Nasza klasa testujaca
[TestFixture]
public class DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingServiceTests : ServiceTestCase<DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService>
{
  public DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingServiceTests()
  {
    this.sutCreator = delegate { return Mockery.PartialMock<DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService>(); };
  }

  [Test]
  public void Process_GetApplicationsFromDatabaseForProcessingReturnsNull_ThrowsCriticalBusinessLogicException()
  {
    using (Mockery.Record())
    {
      Expect
        .Call(this.Sut.GetApplicationsFromDatabaseForProcessing())
        .Return(null);
    }

    using (Mockery.Playback())
    {
      Assert.Throws<CriticalBusinessLogicException>(delegate { this.Sut.Process(); });
    }
  }
...

Niestety nie da sie zrobić w taki sposób “partial mocking” dla metod oznaczonych jako internal. Musiały by one być public virtual, a tego chciałbym uniknąć. Jednym ze sposobów jest ustawienie aby główny projekt “Service” zaufał bibliotece DynamicProxy2 z projektu Castle, która jest niepodpisana. Nie wygląda to zachęcająco. Ale możemy to zrobić pośrednio: “Service” ufa “Service.UnitTests” a ten ufa “DynamicProxy2”. Zatem do “Service.UnitTests” dodajemy:

[assembly: System.Runtime.CompilerServices.InternalsVisibleTo("DynamicProxyGenAssembly2")]

oraz tworzymy pośrednia klasę która dziedziczy po naszej klasie testowanej. Należy pamiętać ze musi ona nadpisywać metody które uczestniczą w procesie partial mocking:

public class TrustedDefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService : DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService
{
  internal override List<TelesalesCompanyInfoApplication> GetApplicationsFromDatabaseForProcessing()
  {
    return base.GetApplicationsFromDatabaseForProcessing();
  }
}

oraz zmieniamy sposób tworzenia instancji testowanej klasy:

// z

public DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingServiceTests()
{
  this.sutCreator = delegate { return Mockery.PartialMock<DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService>(); };
}

// na

public DefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingServiceTests()
{
  this.sutCreator = delegate { return Mockery.PartialMock<TrustedDefaultTelesalesCompanyInfoApplicationImportProcessingService>(); };
}
comments powered by Disqus