Poprawny import projektów .NET z SVN do GitHub.

Powstało wiele opisów jak importować repozytoria z svn do git. Niestety żaden z nich nie uwzględnia dosyć istotnej rzeczy, zakończenia lini tekstu. Domyślnie, repozytoria svn przechowują pliki w taki sposób jak są one wprowadzone. W wiekszości sytuacji nie stanowi to żadnego problemu gdy nasze projekty są rozwijane przy użyciu jednego typu platformy np. Windows. W takim wypadku zakończenie lini tekstu we wszystkich plikach tekstowych to CRLF. Co jednak zrobić z projektem, który jest rozwijany na wielu typach platform np. za pomocą mono na Linux-ie? Może dojść do niezłego bałaganu. Część plików w repozytorium może mieć zakończenia CRLF a część LF. Podkreślam w repozytorium. Jeżeli mamy ustawione props svn:eol-style jako native, wówczas klient svn automatycznie przekonwertuje na aktualny typ systemu. Teoretycznie wszystko jest w najlepszym porzadku. Problem pojawia się gdy importujemy takie repozytorium do git. Taki problem mają własnie programiści projektu Castle. Opisują to w wątku Git line endings ale o tym za chwilę.

Repozytoria git zachowują się podobnie. Przyjmują pliki tak jak są one dostarczone. Jednak ogólnie przyjęło się aby zakończenia dla plików tekstowych w repozytorium były zawsze LF. Aby uzyskać taki efekt, klienci Windows powinni mieć ustawiony atrybut core.autocrlf=true (domyślne ustawienie dla msysgit). Atrybut ten powoduje konwersję w locie, w trakcie commit z CRLF na LF oraz w trakcie checkout z LF na CLRF. Dzięki temu na Windows wszystkie tekstowe pliki robocze będą miały zakończenia CRLF, a na Linux LF.

W trakcie importu z svn do git poszczególne commity są zapisywane w git z tymi samymi końcówkami co były wprowadzane do svn. Jeżeli ktoś teraz sklonuje takie repozytorium oraz będzie miał ustawiony atrybut core.autoclrf=true wówczas wszystkie pliki tekstowe zostaną traktowane jako zmodyfikowane, gdyz zgodnie z atrybutem, git będzie chciał zmienić zakończenia z CRLF na LF. Znalazlem dwa rozwiązania:

 1. Rozwiązanie proponowane przez GitHub jest przedstawione na stronie Dealing with line endings. Polega ono na stworzeniu jednego commitu zmieniającego koncówki z CRLF na LF dla wszystkich plików tekstowych. Dzięki temu mamy sytuacje znormalizowaną jednak tracimy zalety blame.

 2. Zespół programistów Castle proponują wykorzystanie atrybutów w celu wymuszenia stosowania końcówek CLRF zarówno na platformie Windows jak i Linux. Wiąże się to z ustawieniem core.autocrlf=false na ssytemie Windows dla danego repozytorium Nastepnie wystarczy stworzyć plik .gitattributes z zawartością:

    *.cs crlf diff
    *.csproj crlf diff
    *.xml crlf diff

  Powyższe rozwiązania można zastosować kiedy już istnieją forks do naszego repozytorium. Alternatywną drogą jest “przepisanie” wszystkich commit-ów tuż po imporcie z svn. Modyfikacja historii wiąże się z brakiem integralności forków, które zostały utworzone przed modyfikacją. Dlatego zalecam wykonanie tego od razu po imporcie. Aby lepiej przedstawić poszczególne kroki posłużę się faktycznym przykładem importu repozytorium svn z google code rod.commons do GitHub.

  1. Po stworzeniu nowego repozytorium, importujemy kod z svn oraz klonujemy go lokalnie. Komenda git st zapewne pokaże nam, że wszystkie pliki tekstowe są zmodyfikowane. Wyłączamy autoclrf dla lokalnego repozytorium
  git config core.autocrlf false
 3. Za pomocą git filter-branch modyfikujemy historię zmian. Zanim to nastąpi należy pobrać skrypt changeLineEndings.sh, który za pomocą dos2unix przekonwertuje zakończenia lini w plikach tekstowych na LF. Przed wykonaniem należy sie upewnić czy skrypt posiada poprawne definicje plików tekstowych. W razie portrzeby dopisać swoje. Teraz można wykonać polecenie z uwzględenieniem ścieżki do pliki changeLineEndings.sh.

  git filter-branch --tree-filter '/pathTo/changeLineEndings.sh' -- --all

  Komendę te wykonujemy spod msysygitowego bash-a.

  1. Nasze repozytorium zawiera teraz dwie wersje historii zmian. Oryginalną oraz tę przed chwilą przepisaną ze zmienionymi zakończeniami linii. Oryginalną można już usunąć zgodnie z dokumentacją do git filter-branch.
  git for-each-ref --format="%(refname)" refs/original/ | xargs -n 1 git update-ref -d
  git reflog expire --expire=now --all
  git gc --prune=now
 4. Teraz wykasujmy nasze wszystkie working files, ustawmy poprawnie autoclrf oraz zróbmy przywrócenie plików.

  git ls-files -z | xargs -0 rm
  git config core.autocrlf true
  git checkout -- .
  1. Jeżeli po wykonaniu komendy git status są pliki zmodyfikowane to zapewne zostały one pominięte przez skrypt changeLineEndings.sh. Dopiszmy rozszerzenia tych plików do skryptu i wykonajmy jeszcze raz dokładnie kroki od 1 do 4.

  2. Jeżeli wsystko jest poprawnie to pozostaje nam wykonać aktualizacje zdalnego repozytorium a atrybutem force.

  git push -f

  Jeżeli akutalizacja się nie powiodła z komunikatem error: denying non-fast forward refs/heads/master (you should pull first). Wówczas należy ustawić denyNonFastforwards w pliku config po stronie repozytorium na false.

comments powered by Disqus